Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Publiczne nr 10 Sto Pociech
Strona głowna  /  OPŁATY
OPŁATY
 
 
Podobny obraz
od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach (grupy 6 – latków, rocznik 2014), ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia, czyli zostaje zniesiona opłata za tzw. godziny ponad podstawę programową.
Opłata za pobyt dziecka/dzieci (z pozostałych roczników) w przedszkolu pobierana jest na podstawie Uchwały Nr LXI/403/14Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.
 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wychowania wynosi 1,00 zł za godzinę. Godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową ustala się następująco: każda godzina rozpoczęta traktowana jest jako pełna godzina zegarowa.

Podstawę naliczenia opłat za przedszkole, stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału przedszkolnego.

Opłata za świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego za każdy miesiąc pobierana jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) ponoszą pełne koszty pobytu dziecka ponad godziny, w których przedszkole jest czynne, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pracowników przedszkola.

Opłatę oblicza się mnożąc miesięczną liczbę godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego przez wartości 1,00zł.

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty za przedszkole pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca. Można dokonać ich w przedszkolu - w dniach zbierania odpłatności lub wpłacać na podane poniżej konta, po uzyskaniu informacji o wysokości kwoty u kierownika gospodarczego p. Justyny Dydzian

Opłatę za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego można wpłacać na konto:
44 2030 0045 1110 0000 0193 0680
Opłata za każdy dzień za wyżywienie wynosi 7,00 zł.

Opłata ta podlega zwrotowi w miesiącu następnym za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Opłatę za wyżywienie można wpłacać na konto:
 
10 2030 0045 1110 0000 0193 0710
 
    
OPŁATY BĘDĄ ZBIERANE DO KAŻDEGO 10 MIESIĄCA.
 
   
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-06